Användning av VVS teknik är energieffektivare än fasadrenovering

Första steget på energieffektivisering i en fastighet är utvändig och invändig tätning av klimatskalet

Fastighetens utvändiga täthet är den enskild viktigaste faktorn när man vill sänka uppvärmningskostnader. Den så kallade fasadrenoveringen är säker men väldigt dyrt sätt att täta fastigheten i förhållande till den ekonomiska nyttan, dvs. investeringens lönsamhet.

Nyttan med tilläggsisoleringen kan diskuteras. Enligt många experter kan denna åtgärd vara till och med riskabel vilket tyder på att fasadrenovering bör göras endast om byggmanteln är i dåligt skick.

Genom riktade åtgärder kan man täta fastighetens klimatskal tillräckligt mycket och spara pengar.

Vid tätning av fastighetens klimatskal förbättras boendetrivsel genom kontrollerat inomhusklimat

För att korta ner investeringens återbetalningstid skall man sätta in riktade åtgärder som ger mest värde för pengarna. Med infravärme kamera kan man hitta de punkter i fastigheten där värmeläckage är som störst – och därmed åtgärda dem. Kombinerat med fönster- och dörr renoveringar eller byten säkrar man nödvändig täthet i fastigheten.

I praktiken kan man förbättra fastighetens yttre täthet genom att åtgärda fönster, balkong väggar och dörrar samt elementskarvar på väggarna. I samband med dessa punktinsatser skall man säkra också tilluftsventiler för att säkerställa tillräckligt inflöde av luft genom ventiler. Fastighetens invändiga täthet säkerställs vanligtvis genom att justera och täta dörrar i trapphusen.

Dessa åtgärder skapar förutsättningar för energieffektiv och fungerande ventilation och uppvärmning av fastigheten.

För att nå maximalt energieffektiv lösning i fastigheter måste man behärska fastighetens VVS lösningar som ett sammanhängande system.

En fastighet med tillräckligt tätt klimatskal och med optimerade tilluftsventiler kan man sedan förse med automatiserad ventilations- och uppvärmningssystem.

Genom att täta fastigheten i kombination med automatiserad ventilation kan man åstadkomma behagligt inomhusklimat och uppfylla kraven i lagstadgade regelverk i samtliga lägenheter och dessutom göra energibesparingar på i genomsnitt 15 % per år (enligt konsultbolaget Motiva).

Till exempel i Finland lider nästan hälften lägenheter av dålig luft.

Energieffektivisering av ventilation

Själva VVS-delen i saneringen inleds genom att befintliga frånluftsfläktar förses med automatiserade styranordningar som säkerställer konstant lufttryck i systemet.

När väl den moderna ventilationstekniken installerats justerar man in ventilationen så att litet permanent luftundertryck uppstår i lägenheter. Därigenom åtgärdar man typiska fel i äldre ventilationer så som:

 • Drag.
 • Dålig inomhusluft.
 • Eliminering av skorsstenseffekt och termisk stigkraft mellan olika våningar i flerfamiljshus.
 • Dofter och lukter från andra lägenheter.

Energieffektivisering av värmesystem

VVS saneringen slutförs i fastighetens värmecentral eller ”pannrum”. Cirkulationspumpar och värmefördelare moderniseras och hela uppvärmningssystemet balanseras för att uppnå jämn temperatur i hela fastigheten.

Balansering och injustering av värmeelement ger maximal nytta först efter ventilationen är åtgärdad. Bristande ventilation i kombination med okontrollerat luftläckage är ju den största boven i energiförbrukningen i fastigheter.

De rätta stegen vid fastighetens energieffektivisering

Genom att åtgärda fastighetens täthet i kombination med modernisering av VVS-teknik kan man nå till och med 25 % energibesparingar. Men det krävs att åtgärderna sätts in i rätt ordning.

 1. Tätning av fastigheten.
 2. Automatisering av ventilation.
 3. Balansering av ventilation.
 4. Automatisering av uppvärmning och värmefördelning.
 5. Balansering av uppvärmning.

Det är möjligt att designa och leverera en energieffektiv lösning för varje enskild fastighet så att maximal sänkning i energiförbrukning uppnås med kortaste möjliga återbetalningstid.

Utöver ovanstående åtgärder kan ännu större energibesparingar uppnås genom till exempel installation av värmeåtervinning eller solenergi. Utmaningen består då i att få olika system fungera ihop utan att störa varandra. Ibland får man helt enkelt byta ut en del av gamla lösningen för att få helhetslösningen att fungera väl.

Det mest vanligt förekommande felet vid energieffektivisering är att justera värmeelementen och uppvärmningen innan ventilationen har åtgärdats.

VVS sanering bör ingå i fastighetsägares långsiktiga plan där investeringar i olika tekniska lösningar ställs mot nyttan och återbetalningstiden med beaktande på fastighetens storlek och driftkostnader.

Energieffektivisering – beräkningar, design, installation och justering

Scandesco gör fastighetsspecifika energiberäkningar, designar VVS-lösningar, tillverkar och installerar automatiserade VVS styranordningar baserad på standardiserade industrikomponenter. Dessa industrikomponenter utnyttjar CODESYS programmering som är tillgänglig för alla leverantörer inom fastighetsautomation.

Scandesco utvecklar egna arbetsmetoder såsom konstant lufttryck baserad ventilation och har utbildade installatörer i hela Finland.

Kunden får välja

I Finland finns för närvarande cirka 6000 utbildade CODESYS experter och Scandesco VVS-system kan anslutas till andra system som använder CODESYS programmering.

De av Scandesco utvecklade och levererade VVS-systemen byggs modulärt med välprövade industrikomponenter. Systemet kan byggas ut eller kompletteras modulärt:

 • Från ventilationssystem till värmeåtervinning.
 • Andra leverantörers komponenter som bygger på industristandarder kan kopplas ihop med Scandesco VVS-system.
 • Kunden låses inte in med någon leverantör – utan får välja fritt.

Kari Saarinen, System Designer, CEO