Vanliga tekniska frågor

Nedan finns ett antal typiska frågor kring Scandesco teknologi och produkter. Om du inte hittar svar nedan kan du ställa frågan direkt till oss via e-post, klicka på länken.

1. Vad menas med ”styrning av ventilation”?

Scandesco optimerar och automatiserar ventilationen så att den fungerar optimalt under olika årstider. Automatiken anpassar systemet till öppnande och stängning av fönster och dörrar så att alla bostäder behåller behagligt boendeklimat. Själva styranläggningen är fjärrstyrd över nätet vilket minskar service relaterade kostnader.

2. På vilket sätt skall ventilationen byggas och styras i äldre flerfamiljsbostäder?

Scandesco tillverkar styrenheter för ventilation. Med denna teknik och styrenheter kan man modernisera gammal fläktstyrd ventilation. Styrenheten monitorerar utomhustemperatur, stängning/öppning av fönster och dörrar i lägenheter i realtid och anpassar ventilationen automatiskt. Detta resulterar i hög boendekomfort och angenäm ventilation i samtliga lägenheter och sparar dessutom värme energi. Återbetalningstiden för investeringen ligger typiskt på mellan 2-3 år.

3. Varför är automatisering av styrning av fastighets teknik viktig?

Läs nedan svaret på frågan: ”På vilket sätt skall ventilationen byggas och styras i flerfamiljsbostäder?”

4. På vilket sätt hänger fastighetens ventilation, värmereglering (fastighets automation) och värmeåtervinning ihop?

Fastighetens ventilation, värmestyrning och värmeåtervinning utgör ett sammanhängande system och helhet. Denna helhet fungerar väl endast om system design och realisering (leverans) byggs som helhet utan suboptimering. Detta kan jämföras med att designa och bygga en bil. Om chassit, fjädringen, motorn och transmissionen designas var för sig utan hänsyn till samverkan med andra delsystem, så blir resultatet dåligt – utan att kunna maximera den potential som varje delsystem kan leverera. Scandesco anläggningar levererar just helheten där hög boendekomfort och behaglig ventilation kombineras med maximal energibesparing.

5. Vad är den tekniska livslängden på Scandesco anläggningar?

Rätt design och dimensionering påverkar den tekniska livslängden. Vi använder komponenter från industrin, vars beräknade tekniska livslängd ligger typiskt på 20år. Kompressorer brukar hålla i 15 år.

De av Scandesco levererade lösningar är modulärt uppbyggda och gjorda för att kunna uppgraderas allt eftersom tekniken och mjukvara utvecklas.

6. Vilket stöd erbjuder Scandesco under anläggningens tekniska livslängd?

Vi erbjuder möjlighet att teckna service avtal. Scandesco service avtal täcker områden som regelbunden kontroll och rengöring av anläggningen, mjukvaruuppdateringar och monitorering över nätet.

7. Hur lång tid tar installationen?

Vid planeringen schemalägger vi installationen. Själva installationen av anläggningen brukar ta mellan 2 och 6 veckor, beroende på fastigheten och vad som ingår i installationen. Boenden påverkas minimalt: vattenförsörjningen avbryts endast ett par timmar åt gången. Själva lägenheterna behöver vara tillgängliga under tiden ventilationen justeras, rengörs och när värmeelementen justeras.

8. Hur kan man jämföra energikalkyler och besparings potential mellan konkurrerande system/anläggningar?

Detta är mycket svårt då underliggande antaganden och kalkylmekanismer skiljer sig mycket mellan tillgängliga kalkyler. Nedan finns exempel på typiska felkällor i energikalkylering som vi har upptäckt på marknaden. Om felkällorna inte eliminerats så blir resultatet missvisande och kan potentiellt leda till felaktiga slutsatser och beslut.

 1. För höga luftintag (för att kunna mata värmeåtervinningen med den luftmängd som systemet kräver)
  a. Leder till drag i lägenheter och till onödigt hög energiförbrukning
 2. Orealistisk verkningsgrad på värmeåtervinningen:
  a. Underskattar förbrukning av ström i anläggningen
  b. Överskattar anläggningens kapacitet att återvinna värme från inomhusluft
 3. Orealistisk skattning av utnyttjad värme under olika årstider
  a. All producerad värme kan inte tas tillvara under varma årstiden även om anläggningen har kapaciteten
 4. Framtidsprognoser på hög prisstegring på energi
  a. Gör att kalkylen kan se orealistiskt fördelaktig ut över kalkyltiden
 5. Kalkylränta som ändå bygger på ränteförväntning
  a. Låg kalkylränta över kalkyltiden (upp till 20år eller mer) skapar illusion om hög lönsamhet som kan visa sig vara helt fel

Energikalkylering som Scandesco använder är faktabaserad och validerad mot verkligt utfall i fastigheter ger trovärdiga resultat som underlag för beslutsfattande.

9. Hur ställer sig energibolagen till att kunder installerar värmeåtervinnings anläggningar?

Enligt vår uppfattning är det vettigt att bjuda in energileverantören i dialogen redan i planeringsfasen. Då får man information kring fjärrvärme och eventuella anpassningar. Energibolagen brukar ha positiv inställning till energibesparing så länge lösningar följer både lagar och andra myndighets rekommendationer.

10. Vilket ansvar tar ni för att er teknik och era system fungerar?

Vi erbjuder och levererar alltid en helhet. I vår leverans ingår fastighetsanpassad energiberäkning, design av systemet och nyckelfärdig leverans. Vi tar ansvar för att helheten fungerar.

Vi ansluter den levererade anläggningen med fjärrkontroll enligt överenskommelse i ett års tid varefter service avtal erbjuds under avtalsperioden. Vi kan justera och reglera anläggningen och ta emot larm över nätet. Styrenheten monitorerar och styr både ventilation och värmeåtervinning tillsammans. Styrenheten kan med fördel kopplas ihop med annan fastighet automation.

11. Vad är det för information ni behöver för att kunna ta fram en välgrundad energikalkyl och att lämna in en offert?

Vi behöver grundinformation om fastigheten såsom foton på fasaden, planlösningen och på taket, uppgifter om den befintliga värmeanläggningen och gjorda renoveringar. Dessutom behöver vi uppgifter om värmeförbrukningen under flera år, pris på köpt energi och liknande.

Vi rekommenderar att initiera dialog med Scandesco om behoven i fastigheten. Innan bindande offert besöker vi fastigheten för att röja undan eventuella missuppfattningar.

12. Kan reZERO värmeåtervinningen levereras om det är flera byggnader som delar värmepannan?

Värmeåtervinningen kan lätt levereras och realiseras även om fastigheten består av flera byggnader och pannrummet är placerad i en av byggnaderna.

13. I vilken typ av byggnader lämpar sig reZERO värmeåtervinnings lösning?

Grundkravet är att byggnaden måste ha vattenburen uppvärmning och fläktstyrd frånluftsventilation. Dessutom måste byggnadens klimatskärm kontrolleras såväl som tilluftsventilerna. Vi gör en byggnad specifik energikalkyl, som tillsammans med övrig teknisk dokumentation utgör grunden för bedömning av besparings potential och bedömning av lönsamhet av investeringen. Vi kan erbjuda reZERO värmeåtervinningssystemet till flerfamiljsbostäder, industrifastigheter, köpcentra och kontorsfastigheter då hela designen skalar väl oavsett byggnadens användningsområde.

14. Var är reZERO för värmeåtervinnings system och på vilket sätt skiljer det sig från övriga system på marknaden?

reZERO är ett hög effektivt värmeåtervinnings system. Utöver traditionell värmeåtervinning på frånluften, producerar reZERO värme från utomhusluften och höjer verkningsgraden väsentligt.

reZERO anläggningen förbättrar boende komfort, sparar värmeenergi och är lätt att använda. I leveransen ingår följande komponenter:

 1. modernisering och automatisering av ventilation med avancerad industriell styrteknik
 2. justering och balansering av fastighetens uppvärmning
 3. värmeåtervinning från inomhusluft och utomhusluft
 4. fjärrstyrning över mobil nätet
 5. styrenhet som monitorerar och styr ventilationen, värmeanläggningen och andra tekniska fastighets anläggningar så som lås, belysning och bastu.

Rent tekniskt skiljer sig reZERO från traditionell värmeåtervinnings system. reZERO återvinner värme med vatten-luftvärmepump. Utöver återvinner systemet värme från utomhusluft, blandar luftströmmar och höjer verkningsgraden med unik konvektions teknik. Anläggningen minskar också behov av utrymme i pannrummet.

Styrenheten för Scandesco reZERO lösningen tillåter anslutning av flera nya värmekällor på ett enkelt sätt. Till exempel kan styrenheten styra och monitorera både jordvärme och solenergi anläggningar.